خانه / مقالات / فیلـم کوتاه چیست؟

فیلـم کوتاه چیست؟

دانلود سریال خارجی

تعریف فیلم دیدنی کوتاه
در وهله اول نیازمندشناخت ارزیابی جوانب مختلف ساختاری‏و در وهله بعدی تعیین اهمیت ی اجتماعی‏است. این نوشته تلاش دارد از ابهامهای‏موجود در تعاریف فیلم زیبا سازان ونظریه‏پردازان فیلم دیدنی کوتاه دوری گزیده بر اساس واقعیتهای گریزناپذیر موجود،نبرخی واقع‏گرا به فیلم زیبا کوتاه داشته باشد.شاید بتوان این مقاله را آسیب‏شناسی فیلم زیبا ‏کوتاه تلقی کرد چرا که از نظر نگارنده، فیلم زیبا ‏کوتاه دچار بیماری های کشنده متعددی است‏که معرفت آنها جهت نجات آن حیاتی به‏نظر می‏رسد.
لحن بدبینانه این نوشته تنها از سردلسوزی است وگرنه نگارنده به عنوان یک‏فیلم دیدنی ساز کوتاه هیچ دشمنی‏ای با این نوع‏هنر(؟)نداشته ندارد.
● فیلم دیدنی کوتاه از چند جنبه قابل ارزیابی ‏است:
۱) زمان:
فیلـم کوتاه با توجه به عنوان آن فیلـم ی‏است طول زمانی کوتاه، و از این منظروجه افتراق آن با فیلـم های بلند و نیمه‏بلندآشکار می‏شود. می‏توان طول زمانی آن رااز چند ثانیه تا سی دقیقه در نظر گرفت امامساله می‏توان فیلم جالب کوتاه سی‏دقیقه‏ای رامتصور شد چرا که اکثریت قریب به اتفاق‏فیلم زیبا های کوتاه تولید شده طول زمانی زیاد کمی (حداکثر پانزده دقیقه) را دارند. این‏اندیشه حداقلی که معلوم نیست از کجا به ذهن‏فیلـم سازان رخنه کرده است سبب موارد ‏بسیاری است که در نقد جنبه‏های دیگربه آن خواهیم پرداخت.
۲) عوامل:
آنچه در رابطه با عوامل فیلم جالب کوتاه به‏ذهن می‏آید یک دستگاه دوربین به همراه‏عده معدودی عوامل است که این عوامل دراکثر موارد صفت تازه‏کار را یدک می‏کشند.واقعیت آن است که فیلم زیبا کوتاه مختص‏افرادی است که در ابتدای راه سینما هستند و این خود بدان مفهوم است که فیلم جذاب کوتاه‏پلکانی برای صعود به عرصه فیلم زیبا سازی‏بلند حرفه‏ای است. هر چند فیلم زیبا سازان ونظریه‏پردازان فیلم زیبا کوتاه بشدت این مسئله‏را رد می‏کنند اما تناقضات موجود میان‏ادعاهای آنان واقعیتهای موجود، قویاًنشانگر این موضوع است. کوچ فیلم زیبا سازان‏موفق فیلم دیدنی کوتاه به عرصه فیلم دیدنی حرفه‏ای،کوچی که همیشه بی‏بازگشت بوده است‏مؤید این نظر است. دلایل این امر را در جای‏دیگر این متن عنوان خواهم کرد.
در عنوانبندی فیلم دیدنی های کوتاه،فیلم جالب نامـه ‏نویسی، کارگردانی، تدوین و گاه‏حتی فیلم جالب برداری بر عهده نفر قرارگرفته است. این امر نشانگر آن است که‏ظاهراً بحث تخصص در یکی از رشته‏ها درعرصه فیلم دیدنی کوتاه کلاً مردود شناخته شده‏است. اکثرا ما فیلم زیبا سازان به دلایلی که در پی‏خواهد آمد، علاقه داریم تمام کارهای فنی وغیرفنی فیلم دیدنی را خودمان انجام دهیم.
یکی ازدلایل این مسئله درک سطحی و غلط ما ازنظریه مؤلف است که ما را وامی‏دارد تمام‏کارهای یک فیلم زیبا را از فیلم زیبا نامـه گرفته تاتدوین، خودمان بر عهده بگیریم به این‏طریق حس کنیم که فیلم جالب تولید شده دقیقاًمتعلق به شخص ماست.
در حالی که هیچ‏یک از نظریه‏پردازان و فیلم جذاب سازان تئوری‏مولف چنین ادعایی نداشته‏اند. دلیل دیگرعدم وجود عوامل کارشناس در رشته‏ای‏ویِژگزینشه است. وقتی من به عنوان کارگردان به‏این مسئله فکر می‏کنم که فلان فردی که‏تدوین می‏کند تخصصش در میزان من و درخوش‏بینانه‏ترین حالت کمی بیشتر از من‏است. به این نتیجه می‏رسم که خودم‏شخصاً این کار را بر عهده بگیرم.
از سوی‏دیگر، در عرصه فیلم زیبا کوتاه فردی بیشترین‏ارزش را دارد (شاید خوب باشد که عبارت ‏ام‏را تصحیح کنم: تنها فردی که ارزش را دارد)کارگردان است و افراد دیگر از فیلم جذاب نامـه ‏نویس‏گرفته تا صدابردار و… نقش سیاهی لشکررا دارند.
همین امر سبب می‏شود که تعدادکارگردانان فیلم زیبا کوتاه به گونه‏ای غیرقابل‏باور بیشتر از عوامل دیگر باشد و واقعا ًکدام یک از ما می‏توانیم مثلاً تدوینگر فیلم دیدنی ‏کوتاهی را نام ببریم که کارش تنها تنها تدوین باشد. عملکرد مسئولین امر هم مزیدبر علت است.
در جشنواره انجمن سینمای ‏جوان به غیر از کارگردان دیگر عوامل‏فیلم جالب ها هیچ جایزه‏ای دریافت نمی‏کنند چراکه اساساً جایزه‏ای جهت آنها در نظر گرفته‏نشده است یا در همین جشنواره تازه‏تأسیس «سونی»، که شعار آن ببهتر ی‏نشانگر روش اندیشه برگزارکنندگان آن است:برترین کارگردان مناسب دریافت جایزه‏است.
یعنی در یک فیلم زیبا کوتاه ممکن است تدوین‏خوب نظر ما را جلب نماید اما تدوینگر به‏چشـم نمی‏آید، شاید فیلـم برداری یک فیلم جالب ‏چشـم ما را بنوازد اما شخص فیلـم بردارهرگز دیده نمی‏شود. پی‏آمد این امر هجوم‏ تمام به سمت کارگردانی است پی‏آمد آن‏هم ضعف چشـم گیر فیلم جالب نامـه ، تدوین،فیلم جذاب برداری و در نهایت هم خود کارگردانی‏است.
واقعا ً اگر از منظر عوامل به فیلم جالب کوتاه‏نبعضی بکنیم به چه نتیجه‏ای می‏رسیم؟ فیلم زیبا ‏کوتاه یعنی دوربین و یک عده آدم که‏تعدادشان هر چقدر کمتر باشد خوبتر است،فیلم زیبا کوتاه یعنی جلوه‏های جهت صفر،جلوه‏های رایانه ی صفر، فیلـم کوتاه یعنی‏قهر با تکنولوژی، فیلم زیبا کوتاه به مفهوم چند نفرآدم که هر چقدر تعدادشان کمتر باشد بهتراست.
۳) مخاطب:
فیلم جذاب کوتاه به جز ما (دست‏اندرکاران‏فیلم جالب کوتاه) مخاطب دیگری ندارد. منظورم‏از مخاطب انبوه آدم هایی است متعلق به‏سن و طبقات مختلف.
مخاطب از فیلـم کوتاه گریزان است. چرا؟چون فیلم جذاب کوتاه فاقد یکی از عناصر ذاتی‏هنر است. مخاطب به چه چیزی احتیاج داردتا فیلم جالب ی را تحمل نماید ؟ لذت، این دقیقاً آن‏چیزی است که فیلم جالب کوتاه از یاد برده است.
داستان شخصیت عناصری هستند که‏مخاطب را جذب می‏کنند.
جریان به مفهوم آن‏چیزی که یقه تماشچنانچه را بگیرد و روی‏صندلی بنشاند شخصیت همان فردی ‏است که تماشچنانچه با او همذات‏پنداری‏می‏کند. با او می‏خندد، گریه می‏کند. خشمگین می‏شود و…. و این دو عنصر(داستان شخصیت ) در فیلم جالب کوتاه یافت‏نمی‏شوند به همین خاطر فیلـم کوتاه ازنظر مخاطب عام به مفهوم هیچ. به مفهوم عرصه‏ای‏که عده‏ای اندیشه ات کلی و کلیشه‏ای و اکثرا ‏مبهم خود را به ناشیانه‏ترین وجه ارائه‏می‏دهند. فیلم جذاب کوتاه نوعی اندیشه‏نگاری‏ابتدایی است. کدام فیلم جالب کوتاهی خنده بر لب‏ما آورده است؟ کدام فیلـم کوتاهی غمگینمان‏کرده یا به هیجانمان آورده است؟ عاشق‏کدام فرد فیلم زیبا کوتاه شده‏ایم و باکدامشان همذات‏پنداری کرده ‏ایم و ازکدامشان متنفر شده‏ایم. وقت ی جریان وفرد نداشته باشیم بایستی قید مخاطب رابزنیم. و وقتی مخاطب نداشته باشیم انگارکه فیلـم ی نساخته‏ایم. چون فیلـم ی که دیده‏نشود انگار که اصلاً وجود ندارد، چون هنربدون مخاطب به مفهوم هیچ.
۴) محتوا:
فیلم جالب های تولید شده را نگاه کنیم. چه‏می‏بینیم؟ فکر، پیام، شعار و انتزاع. اینها آن‏چیزهایی هستند که فیلم جالب کوتاه را اشباع‏کرده ‏اند. تشبیه ‏ها و استعاره‏های مغلق ومغلط، محیط فیلم زیبا کوتاه را مسموم کرده ‏اند.بعضی حتی خودمان هم از ابهام‏استعاره‏هایمان سرگیجه می‏گیریم. ایجازما گاه به میزانی می‏رسد که دیگر چیزی برای ‏دیدن نمی‏ماند.
فیلـم کوتاه عاری از احساس است جهت چه که‏ما فکر می‏کنیم همین که نشان دهیم پدرفردی مرده، کار تمام است نمی‏دانیم که‏انتقال حس یکی از بنیانی‏ترین وظایف‏هنر است.
در فیلم جذاب کوتاه از گرمای حس خبری‏نیست ما فضای فیلم دیدنی کوتاه صد درجه زیرصفر است.
محتوای فیلم جالب کوتاه فقط اندیشه‏های‏ابتدایی ماست و معلوم نیست ما که به‏اقتضای سنمان، در ابتدای راهیم چطور ‏می‏خواهیم انتهای راه را به دیگران نشان‏بدهیم. می‏خواهیم در عرض پنج دقیقه جهان ‏و بشریت را نجات دهیم، غافل از اینکه کسی ‏که بایستی نجات یابد خود ما هستیم که در دام‏کوته‏فکری خودبزرگ‏بینی گرفتارشده‏ایم.
۵) سرمایه:
فیلم زیبا کوتاه یعنی اینکه از هیچ فیلم جالب ‏بسازیم. عوامل بازیپرهزینه را از میان‏دوست آشنا انتخاب کنیم. لوکیشنها رامحدود به چهاردیواری خانه خودمان یاهمسایه‏مان بکنیم، مواد خام را به حداقل‏برسانیم و زمان را در محدوده الی سه‏روز متوقف سازیم. فیلم زیبا کوتاه به مفهوم اینکه باجیب خالی فیلم زیبا بسازیم. چرا؟ چون فیلـم ‏کوتاه سرمایه برگشتی ندارد، چون فیلم جالب ‏کوتاه حرفه ما نیست، تفننی است که هر چه‏کم هزینه ‏تر باشد، بهتر است.
۶) موقعیت اجتماعی:
فیلم زیبا سازان فیلم زیبا کوتاه هیچ‏گونه‏موقعیت اعتبار اجتماعی نیستند. یک‏فیلم جالب ساز موفق فیلم جذاب کوتاه معنایی ندارد.واقعا ً چه فرق ی وجود دارد بین یک‏فیلم جذاب ساز بهتر فیلم دیدنی کوتاه یک فیلم زیبا ساز بدفیلم دیدنی کوتاه؟ فیلـم ساز بهتر ی به کجا می‏رسدکه فیلم جالب ساز بد نیز بخواهد خودش را به آنجابکشاند؟ ترقی پیشرفت در فیلم دیدنی کوتاه‏مسئله‏ای کاملاً ذهنی است برای چه که بایستی پلکانی جهت صعود وجود داشته باشدوگرنه پیشرفت معنیش را از دست می‏دهد.جشنواره هرگز کافی نیست برای چه که یک‏هنرمند جایزه خودش را از اجتماع بگیردوگرنه چک میلیونی یک تندیس وتشویقهای دویست، سیصد آدم تنها غرورکاذب را در پی دارند و روح هنرمند راسیراب نمی‏کنند.
به همین است که تا تقی به توقی‏می‏خورد و کوره راهی باز می‏شود،فیلم جالب ساز فیلم زیبا کوتاه به سر خود را به وادی‏فیلم زیبا بلند پرتاب می‏کند تا با مخاطب واقعی‏روبرو شود.
… در نتیجه فیلم جالب کوتاه هیچ تعریفی رابرنمی‏تابد. فیلم دیدنی کوتاه شیر بی‏یال و دم است‏که توجیه هستی‏شناختی ندارد. آش‏شله‏قلمکاری است که ظاهراً فقط فقط به‏مذاق سازندگانش خوش می‏آید و با این‏اوصاف فیلم دیدنی کوتاه به جایی نخواهد رسید.
اما معتقدم که می‏توان از این وضع‏اسف‏انگیز رهایی یافت. آشتی با مخاطب‏عام تنها راه نجات است برای رسیدن به‏این مقصود فیلـم کوتاه باید در ماهیت خوددست به تغییراتی بزند.
تماشاگر و مخاطب عام اگر از پول و خود هزینه می‏کند، در عوض خواستارلذت و خوشگذرانی است و لذت نتیجه‏مصرف از داستان فرد .
چنانچه بتوانیم مخاطب عام را جذب کنیم،اکران خوب ی خواهیم داشت، اکران موفق ‏به اضافه ارضای روح هنرمند برگشت‏سرمایه را در پی دارد برگشت سرمایه به‏مفهوم امکان سرمایه‏گذاری است. با ورودسرمایه راه برای کار افراد متخصص‏باز می‏شود که پی آمد آن ارتقا سطح‏کیفی فیلم زیبا ها خواهد بود که این اکران‏خوب ی را بیشتر از پیش تضمین خواهد کرد.
فیلم دیدنی کوتاه می‏تواند همچون داستان‏کوتاه فیلم جالب کلیپها جایی جهت در دل‏مخاطب عام باز نماید به شرط آنکه در وهله‏اول مخاطب عام را هدف بگیرد و در وهله ‏بعد دلمشغول مخاطب ویِژگزینشه نیز باشد.
این راهی است پر از سنگلاخ اما به احتمال زیاد ًپیمودنی است.

مطلب پیشنهادی

سرور اختصاصی ایران(قائم هاست)

سرور اختصاصی ایران سرور اختصاصی ایران با بروزترین و جدیدترین سخت افزار و ترافیک نامحدود قابل ارائه از دیتاسنترهای …