خانه / مقالات / پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

این پژوهش کاربردی در استان تهران و با تذکر به اطلاعات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انجام پذیرفت. نتایج پژوهش که از
طریق تحقیق ۴۰۰ نفراز مراجعین به وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان جهت خرید الکترونیکی
به دست آمده است، بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای قابلیت اعتماد، امنیت، قابلیت دسترس و نگرانی ی پاسخدهی بر کیفیت خدمات شرکت تجارت


سامانه پرداخت

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

الکترونیک پارسیان می باشد.
جهت آزمون تمامی فرضیه ها از رگرسیون لجستیک مصرف شد. ابتدا با محاسبه نیکویی برازش مدل لجستیک (کمتر از ۰٫۰۵ ) مناسب
بودن مدل رگرسیونی مورد تأییدقرار گرفت.
کلیه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده پیشین همخوانی دارد. با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده جهت ضریب
قابلیت اعتماد کمتر از ۰٫۰۵ بود، متغیر قابلیت اعتماد در مد باقی ماند و به بهتر ی تغییرات متغیر کیفیت خدمات را تبیین نمود.
یعنی، قابلیت اعتماد به وب سایت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان تاثیر گذار است.
سطح معنیداری بدست آمده جهت ضریب امنیت نیز کمتر از ۰٫۰۵ به دست آمد، و بنابرای ن متغیر امنیت نیز در مـدل باقی ماند. یعنی،
امنیت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اثر گذار است.
سطح معنیداری بدست آمده برای ضریب قابلیت دستیابی کمتر از ۰٫۰۵ می باشد، که نشان میدهد، این متغیر نیز در مد باقی
میماند تغییرات متغیر وابسته یعنی، کیفیت خدمات را تبیین میکند. در نتیجه قابلیت دستیابی بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب
سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اثر گذار است.
با تذکر به اینکه سطح معنیداری بدست آمده برای ضریب جواب دهی و انجام کار کمتر از ۰٫۰۵ به دست آمد، متغیر پاس خدهی انجام
کار نیز در مد باقی مانده بخش ی از تغییرات متغیر وابسته یعنی، کیفیت خدمات را تبیین نمود. در نهایت باید گفت، جواب دهی و
انجام کار وب سایت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تاثیر گذار می –
باشد.

مطلب پیشنهادی

سرور اختصاصی ایران(قائم هاست)

سرور اختصاصی ایران سرور اختصاصی ایران با بروزترین و جدیدترین سخت افزار و ترافیک نامحدود قابل ارائه از دیتاسنترهای …